Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW

 PODATKÓW LOKALNYCH – ZMIANY W PODATKACH

Z dniem 1 stycznia 2016r. obowiązują zmiany w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, które wynikają ze zmian ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

 1. jednorazowy termin płatności podatku w terminie pierwszej raty, jeżeli kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekracza kwoty 100 zł;
 2. nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych, jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru  (obecnie to kwota 6,10 zł). W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.

 

Zmiany w podatku od nieruchomości:

Doprecyzowanie pojęcia przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów na ich zły stan techniczny tj.:

 1. względy techniczne nie obejmują już gruntów,
 2. względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, budowli lub ich części,
 3. warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji:
 • decyzji o nakazie rozbiórki (art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia) lub
 • decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie, której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Zmiany w podatku rolnym:

Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych do podatku rolnego:

 • grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy,
 • rowy – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.

Zmiany w podatku leśnym:

 • zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych;
 • wprowadzono łączne zobowiązanie pieniężne, jako formę pobierania zobowiązania podatkowego,
 • w przypadku osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy jednocześnie w zakresie podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

W związku z powyższymi zmianami OD 1 STYCZNIA 2016r. OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH (INRL-1, DN-1, DR-1, DL-1, ZN-1A, ZN-1B, ZN-1C). Nowe formularze dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, pok. Nr 1.1 lub na stronie internetowej bip.odolanow.pl lub www.odolanow.pl → zakładka na skróty.

 

DLA  PRZYPOMNIENIA:

Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji / informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego to:

 • kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości,
 • postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości,
 • postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości,
 • zmiana klasyfikacji gruntów,
 • umowa dzierżawy gruntów, umowa najmu,
 • wybudowanie nowego budynku w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – należy zgłosić, gdy budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,
 • budowa budynków gospodarczych, garaży z płyt betonowych, rozbudowa budynków, zmiana sposobu użytkowania,
 • rozpoczęcie i zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą, zmiana powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli, zakończenie działalności gospodarczej.

Zachęcamy do przeanalizowania przez Państwa zgłoszonych do opodatkowania nieruchomości (powierzchni użytkowej budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów). W przypadku stwierdzenia niezgodności zgłoszonych do opodatkowania powierzchni ze stanem faktycznym nieruchomości konieczne jest złożenie  przez osoby fizyczne druku INRL-1 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego bądź przez osoby prawne DN-1 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. Wszelkie informacje dotyczące podatku oraz pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów pok. Nr 1.1 (tel. 62 – 733-15-81 w.26)

Zmiany w podatku od środków transportowych

Ustawa wprowadziła nowy podział autobusów - autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 22 miejsca oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy. Takiej kategorii autobusów do tej pory nie było, zatem opodatkowane będą dodatkowo pojazdy tzw. "busy".

Również od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe wzory formularzy w podatku od środków transportowych, które podobnie jak pozostałe druki podatkowe dostępne są w Urzędzie jak i na stronie internetowej. 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Joanna Łuczkanin
  data publikacji: 2016-02-01 12:04
 • zmodyfikował: Joanna Łuczkanin
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-01 13:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12369
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-01 13:49:47