Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wyniosła 191,77 zł za 1 m3  

PODATNIKAMI podatku leśnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów.,
 • będące w posiadaniu na podstawie zawartej umowy lub bezumownie – gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

PRZEDMIOT opodatkowania stanowią:

 • grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podstawa opodatkowania stanowi:

 • powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego, w związku z:

 • nabyciem nieruchomości (na podstawie umowy darowizny, kupna, sprzedaży);
 • dzierżawą lub najmem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy.

Wymagane dokumenty:

 • akt notarialny lub inny dokument stwierdzający nabycie, zbycie lub inny tytuł prawny do gruntów leśnych;
 • wypełniony formularz.

Termin składania deklaracji:

 • do 15 stycznia każdego roku, którego podatek dotyczy,
 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość podatku wraz z uzasadnieniem.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy i Miasta Odolanów
ul. Rynek 11
63-430 Odolanów
biuro podawcze pokój nr 2 lub podatki pokój nr 1.1


Termin załatwienia spraw:

 • niezwłocznie,
 • nie później niż w ciągu miesiąca,
 • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Stawka:

od 1 ha fizycznego wynosi równowartością pieniężna 0,220 m3 drewna.

Stawka obliczona jest według średniej ceny sprzedaży ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna jest ogłaszana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i na rok 2016 wynosi 42,1894 zł.

Stawka dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50 % i wynosi 21,0947 zł.


Termin płatności podatku przez osoby prawne:

 • do 15 każdego miesiąca.

Zwolnienia podatkowe:

katalog zwolnień zawarty jest w art.7 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym.

Odwołanie:

nie przysługuje (podatek powstaje z mocy prawa, wysokość podatku deklarowana jest przez podatnika), za wyjątkiem gdy zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, wówczas odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW,

BANK SPŁÓŁDZIELCZY DOBRZYCA O/ODOLANÓW

NR   33 8409 0001 0100 0228 2000 0005

 • opublikował: Joanna Łuczkanin
  data publikacji: 2016-02-01 22:24
 • zmodyfikował: Joanna Łuczkanin
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 13:31

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1947
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-02 13:31

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11, 63-430 Odolanów
gmina miejsko-wiejska
powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP Urzędu: 622 16 95 386
REGON Urzędu: 000529516

NIP Gminy: 622 27 31 888
REGON Gminy: 250855127

Konto: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. +48 62 733 15 81
tel. +48 62 733 15 16
fax: +48 62 733 38 92

Poczta elektroniczna: sekretariat@odolanow.pl
Strona internetowa: www.odolanow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UGIMODOLANOW/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1092122
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-22 13:40

Stopka strony