Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.). 


Podatnikami podatku od środków transportowych są:

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany.

Przedmiot:

 • środek transportu (samochody ciężarowe powyżej 3,5 ton, ciągniki siodłowe lub balastowe od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy od 7 ton a także autobusy). 

Wymagane dokumenty:

 • deklaracja na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy wraz załącznikiem,
 • w przypadku nowego pojazdu lub zmian parametrów środka transportu – kserokopia dowodu rejestracyjnego. 

Termin składania deklaracji:

 • do 15 lutego roku podatkowego,
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutym, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy i Miasta Odolanów 
ul. Rynek 11
63-430 Odolanów
biuro podawcze pokój nr 2 lub podatki pokój nr 1.1 

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie,
 • nie później niż w ciągu miesiąca,
 • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej. 

Termin płatności podatku do dnia:

 • I rata - 15 luty,
 • II rata - 15 września,
 • lub w ciągu 14 od powstania obowiązku podatkowego. 

Zwolnienia podatkowe:
katalog zwolnień zawarty jest w art.12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Odwołanie:
nie przysługuje (podatek powstaje z mocy prawa, wysokość podatku deklarowana jest przez podatnika) za wyjątkiem gdy zostanie wydana decyzja określająca wysokość podatku), wówczas wnosi się odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
w przypadkach sprzedaży środka transportu, wyrejestrowania pojazdu bądź zmiany miejsca zamieszkania podatnik ma obowiązek odpowiednio skorygować deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności oraz przedłożyć stosowny dokument potwierdzający zaistniałą okoliczność (potwierdzony przez Wydział Komunikacji Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp. - Odział Odolanów) . W deklaracji należy podać pojemność skokową silnika lub moc silnika, ładowność, masę całkowitą, a ponadto może uwzględnić wiek albo wartość środka transportowego. Organem podatkowym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), na terenie, której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Podatek jest płatny w dwóch ratach każdego roku, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ: 

NA IDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO LUB NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW,

BANK SPŁÓŁDZIELCZY DOBRZYCA O/ ODOLANÓW NR 33 8409 0001 0100 0228 2000 0005,

W KASIE URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5533
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-02 13:35:40