Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

PODATNIKAMI podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami bez tytułu prawnego.

PRZEDMIOT opodatkowania stanowią:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:

 • dla gruntów - powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniami - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego, w związku z:

 • nabyciem nieruchomości (na podstawie umowy darowizny, kupna, sprzedaży);
 • dzierżawą lub najmem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy.

Wymagane dokumenty:

 • akt notarialny albo inny dokument stwierdzający nabycie lub inny tytuł prawny do nieruchomości;.
 • obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, załącznika .

Termin składania deklaracji:

 • do 31 stycznia każdego roku, którego podatek dotyczy,
 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy i Miasta Odolanów
ul. Rynek 11
63-430 Odolanów
biuro podawcze pokój nr 2 lub podatki pokój nr 1.1

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie,
 • nie później niż w ciągu miesiąca,
 • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Termin płatności podatku:

do 15 dnia każdego miesiąca (jeżeli termin płatności przypadnie w dzień wolny od pracy, to terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy), a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Zwolnienia podatkowe:

katalog zwolnień zawarty jest w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Odwołanie: 

nie przysługuje (podatek powstaje z mocy prawa, wysokość podatku deklarowana jest przez podatnika), za wyjątkiem gdy zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, wówczas odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ: 

NA IDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO LUB NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW,

BANK SPŁÓŁDZIELCZY DOBRZYCA O/ ODOLANÓW NR 33 8409 0001 0100 0228 2000 0005,

W KASIE URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6637
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-02 13:27:54