Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 123/2021

Zarządzenie nr 123/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy i Miasta Odolanów

Zarzadzenie nr 122/2021

Zarzadzenie nr 122/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2021 rok.

Zarządzenie nr 121/2021

Zarządzenie nr 121/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Zarządzenie nr 120/2021

Zarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2019 z dnia 30 września 2019 w sprawie: wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 117/2021

Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2021 zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Zarządzenie nr 111/2021

Zarządzenie nr 111/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2021 rok

Zarządzenie nr 109/2021

Zarządzenie nr 109/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Gliśnicy

Zarządzenie nr 107/2021

Zarządzenie nr 107/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Zarządzenie nr 106/2021

Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, prowadzonej przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 104/2021

z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 103/2021

Zarządzenie nr 103/2021 Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów dla Centrum Integracji Społecznej

Zarządzenie nr 100/2021

Zarządzenie nr 100/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2021 rok

Zarządzenie nr 94/2021

Zarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 93/2021

Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 października 2021 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Zarządzenie nr 92/2021

Zarządzenie nr 92/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2021 rok

Zarządzenie nr 90/2021

Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 października 2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników 
Samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 89/2021

Zarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  w zakresie: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 88/2022

Zarządzenie nr 88/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia a 29.09.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 87/2021

Zarządzenie nr 87/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2021 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Zarządzenie nr 86/2021

Zarządzenie nr 86/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024”, oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 85/2021

Zarządzenie nr 85/2021 Burmistrza Gminy i miasta Odolanów z dnia 17 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2024”, oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 81/2021

Zarządzenie nr 81/2021Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 16.09.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 80/2021

Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022

Zarządzenie nr 77/2021

Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 września 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2024” w 2021 roku

Zarządzenie nr 76/2021

Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 września 2021r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2024” w 2021 roku.

Zarządzenie nr 74/2021

Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie : nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 73/2021

Zarządzenie nr 73/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 sierpnia 2021 r.w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 72/2021

Zarządzenie nr 72/2021Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Zarządzenie 69/2021

Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów, określenia wzorów umów najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo - odbiorczych oraz wyznaczenia obowiązków dla opiekunów sal.

Zarządzenie nr 66/2021

Zarządzenie nr 66/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Zarządzenie nr 64/2021

Zarządzenie nr 64/2021 Burmistrza gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2021 rok

Zarządzenie nr 61/2021

Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 60/2021

Zarządzenie nr 60/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Zarządzenie nr 59/2021

Zarządzenie nr 59/2021Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 58/2021

Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka  2068, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 53/2021

Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 164/17, położonej w miejscowości Gorzyce Małe oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 52/2021

Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka  164/13, położonej w miejscowości Gorzyce Małe oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 48/2021

Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 czerwca 2021 w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka  182/2, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 47/2021

Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 46/2021

Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich, prowadzonej przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 45/2021

Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.06.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 43/2021

Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania pożyczek z budżetu Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 42a/2021

Zarządzenie nr 42a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 czerwca 2021  w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2021 rok

Zarządzenie nr 37/2021

Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2021 r.w sprawie: w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz w sprawie zmiany zarządzenia nr 151/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Zarządzenie Nr 34/2021

Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich

Zarządzenie nr 32/2021

Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 31/2021

Zarządenie nr 31/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 29/2021

Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. związanych z komunalizacją mienia gminnego

Zarządzenie nr 28/2021

Zarządenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 kwietnia 2021 zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Zarządzenie nr 27/2021

Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Zarządzenie nr 26/2021

Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Gminy i miasta w Odolanowie z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Zarządzenie ne 25a/2021

Zarządzenie ne 25a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2021 rok

Zarządzenie nr 25/2021

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: wydzierżawienia z zasobów mienia komunalnego Gminy Odolanów, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonych w Odolanowie

Zarządzenie nr 24/2021

Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych

Zarządzenie nr 23/2021

Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 566, położonej w miejscowości Gliśnica oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 20/2021

Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne i będących własnością Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 19/2021

Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy Odolanów, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Odolanowie, przy Pl. Kościuszki

Zarządzenie nr 17/2021

Zarzadzenie nr 17/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16.02.2021 w sprawie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 netto Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 15/2021

Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 01 lutego 2021 w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 164/10, położonej w miejscowości Gorzyce Małe oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 14/2021

Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Gminy i MiastaOdolanów z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 164/11,położonej miejscowości Gorzyce Małe oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 13/2021

Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 164/12, położonej w miejscowości Gorzyce Małe oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 12/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 164/13, położonej w miejscowości Gorzyce Małe oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 11/2021

Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 01 lutego 2021 r.w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 164/16, położonej w miejscowości Gorzyce Małe oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 10/2021

Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 164/17, położonej w miejscowości Gorzyce Małe oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 9/2021

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r

Zarządzenie nr 8/2021

Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.01.2021r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 7/2021

Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej w 2021 roku

Zarządzenie nr 6A/2021

Zarządzenie nr 6A/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Zarządzenie nr 3/2021

Zarządzenie Nr 03/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11.01.2021 roku w sprawie powołania zespołu roboczego, którego celem jest bieżące koordynowanie działań związanych z uregulowaniem stosunków wodnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 2/2021

Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 1/2021

Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasy Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie na rok 2021

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28587
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-05 12:46:31