Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 49/2020

Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym marki VOLVO FH12 o numerze rejestracyjnym POS 61L3

Zarządzenie nr 46/2020

Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 45/2020

Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 44/2020

Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 6A/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 43/2020

Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 kwietnia 2020 r.w sprawie wydzierżawienia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych w Odolanowie

Zarządzenie nr 42/2020

Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 41/2020

Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarządzenie nr 40/2020

Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu Akademia Kompetencji Cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 39/2020

Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania  niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Zarządzenie nr 38/2020

Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2020r. w sprawie najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, w trybie bezpreztargowym części nieruchomości położonej w Odolanowie, przy ul. Rynek

Zarządzenie nr 37/2020

Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 marca 2020r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym

Zarządzenie nr 36/2020

Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobutu w Dziennym Domu "Senior+" w Odolanowie

Zarządzenie nr 35/2020

Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 34/2020

Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 33/2020

Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 09.03.2020r. w sprawie wydzierżawienia gruntu pod umieszczenie reklamy

Zarządzenie nr 32/2020

Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 marca 2020 zmieniające zarządzenie nr 29/2016 z dnia 27 lutego 2015 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 31/2020

Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 marca 2020 zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarządzenie nr 30/2020

Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Uciechowie prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 29/2020

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020", oraz w sprawie regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Zarządzenie nr 27/2020

Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26.02.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powpłania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie GiM Odolanów

Zarządzenie nr 26/2020

Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 25/2020

Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.02.2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 24/2020

Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarządzenie nr 23/2020

Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie sprostowania zapisu §4 zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów nr 115/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 22/2020

Zarządzenie nr 22/2020 Burmistyrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 21/2020

Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 20/2020

Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lipca 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wyznaczenia obowiązków dla opiekuna sali.

Zarządzenie nr 19/2020

Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkurske ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 17/2020

Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 12 lutego 2020r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie Gminy i Miasta Odolanów w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie nr 16/2020

Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2020r. w wprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Odolanów do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania oraz wykonywania innych czynności związanych z aktami pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie nr 15/2020

Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020 w 2020 roku

Zarządzenie nr 14/2020

Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Gminy Miasta Odolanów z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy Odolanów w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Odolanowie, przy ul. Pl. Kościuszki

Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 12/2020

Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.01.2020r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 11/2020

Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 stycznia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarządzenie nr 10/2020

Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22.01.2020r. w sprawie powołania stałej komisji w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Odolanó

Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynnści w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020.2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Gminy Miasta Odolanów z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 7/2020

Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 6/2020

Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/11, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 5/2020

Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/10, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycian z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/8, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/7, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 2/2020

Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznacznej numerem geodezyjnym jako działka 88/4, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 1/2020

Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasu Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie na rok 2020.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1568
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-18 12:08

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11, 63-430 Odolanów
gmina miejsko-wiejska
powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP Urzędu: 622 16 95 386
REGON Urzędu: 000529516

NIP Gminy: 622 27 31 888
REGON Gminy: 250855127

Konto: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. +48 62 733 15 81
tel. +48 62 733 15 16
fax: +48 62 733 38 92

Poczta elektroniczna: sekretariat@odolanow.pl
Strona internetowa: www.odolanow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UGIMODOLANOW/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1092082
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-22 13:40

Stopka strony