Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

PODATNIKAMI podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami bez tytułu prawnego.

PRZEDMIOT opodatkowania stanowią:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:

 • dla gruntów - powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniami - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego, w związku z:

 • nabyciem nieruchomości (na podstawie umowy darowizny, kupna, sprzedaży),
 • dzierżawą lub najmem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy.

Wymagane dokumenty:
wypełniony formularz pn. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO (należy wypełnić część dot. podatku od nieruchomości) .

Termin składania informacji:
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce składania informacji:

Urząd Gminy i Miasta Odolanów
ul. Rynek 11
63-430 Odolanów
biuro podawcze pokój nr 2 lub podatki pokój nr 1.1

 

Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie,
 • nie później niż w ciągu miesiąca,
 • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Termin płatności podatku:

 • I rata - do dnia 15 marca roku podatkowego,
 • II rata - do dnia 15 maja roku podatkowego,
 • III rata - do dnia 15 września roku podatkowego,
 • IV rata - do dnia 15 listopada roku podatkowego,
 • lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Zwolnienia podatkowe:
katalog zwolnień zawarty jest w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Odwołanie:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ: 

NA IDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO LUB NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW,

BANK SPŁÓŁDZIELCZY DOBRZYCA O/ ODOLANÓW NR 33 8409 0001 0100 0228 2000 0005,

W KASIE URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW,

U INKASENTÓW W TERMINACH PŁATNOŚCI RATY.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6975
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-02 13:27:04