Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1381 z późn. zm.),Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11  kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. 2015, poz. 1025), uchwała Nr XIII/95/15  Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 03.12.2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015, poz. 8104).

PODATNIKAMI podatku rolnego są osoby fizyczne, będące:

 • są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadają na podstawie zawartej umowy lub bezumownie – grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Z podatku wyłączno – Skarb Państwa i Gminę.

PRZEDMIOT opodatkowania stanowią:

 • użytki rolne.

Podstawą opodatkowania jest:

 • powierzchnia gruntów określona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego , nie spełniające normy obszarowej;
 • hektar przeliczeniowy – powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego  wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

Gmina i Miasto Odolanów zaliczona jest do II okręgu podatkowego.

tabela.jpg

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:

 • w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz pn. INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO (należy wypełnić część dot. podatku rolnego) .

Termin składania informacji

 • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy i Miasta Odolanów
ul. Rynek 11
63-430 Odolanów
biuro podawcze pokój nr 2 lub podatki pokój nr 1.1

Termin płatności podatku do dnia:

 • I rata - 15 marca danego roku podatkowego,
 • II rata - 15 maja danego roku podatkowego,
 • III rata - 15 września danego roku podatkowego,
 • IV rata - 15 listopada danego roku podatkowego,
 • lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. 

Zwolnienia podatkowe:

Katalog zwolnień zawarty jest w art. 12 ustawy o podatku rolnym.

Zwolnione z podatku rolnego są grunty które przynoszą minimalny zysk (gorszej klasy), grunty położone w pasie drogi granicznej oraz grunty pod i między wałami przeciwpowodziowymi.

Zwolnienia z podatku rolnego (czasowe) na 5 lat obejmują:

 • grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabyte w drodze kupna na utworzenie gospodarstwa rolnego do 100 ha;
 • grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 100 ha;
 • grunty powstałe z zagospodarowania nieużytków rolnych.          

Termin załatwienia spraw przez organ podatkowy (art. 139 ustawy – Ordynacja podatkowa):

 • niezwłocznie,
 • nie później niż w ciągu miesiąca,
 • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Odwołanie:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ: 

NA IDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO LUB NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW,

BANK SPŁÓŁDZIELCZY DOBRZYCA O/ ODOLANÓW NR 33 8409 0001 0100 0228 2000 0005,

W KASIE URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW,

U INKASENTÓW W TERMINACH PŁATNOŚCI RATY.

Metryka

 • opublikował: Joanna Łuczkanin
  data publikacji: 2016-02-01 21:48
 • zmodyfikował: Joanna Łuczkanin
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 13:28

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7927
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-02 13:28:34