Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1381 z późn. zm.),Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11  kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. 2015, poz. 1025), uchwała Nr XIII/95/15  Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 03.12.2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015, poz. 8104).

PODATNIKAMI podatku rolnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadają na podstawie zawartej umowy lub bezumownie – grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Z podatku wyłączno – Skarb Państwa i Gminę.

PRZEDMIOT opodatkowania stanowią:

 • użytki rolne.

Podstawą opodatkowania jest:

 • powierzchnia gruntów określona w hektarach - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, nie spełniające normy obszarowej,
 • hektar przeliczeniowy – powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

Gmina i MiastoOdolanów zaliczona jest do II okręgu podatkowego.

tabela.jpg

 

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:

 • w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Wymagane dokumenty:

 • akt notarialny (umowa kupna, sprzedaży) lub umowa dzierżawy, użyczenia;
 • wypełniony formularz pn. DR – 1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.

Termin składania deklaracji:

 • 14 dni od powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość podatku wraz z uzasadnieniem,
 • do 15 stycznia każdego roku, którego podatek dotyczy.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy i Miasta Odolanów
ul. Rynek 11
63-430 Odolanów
biuro podawcze nr 2 lub podatki pokój nr 1.1

 

Termin płatności podatku do dnia:

 • I rata - 15 marca danego roku podatkowego,
 • II rata - 15 maja danego roku podatkowego,
 • III rata - 15 września danego roku podatkowego,
 • IV rata - 15 listopada danego roku podatkowego.
   

Zwolnienia podatkowe:

Katalog zwolnień zawarty jest w art. 12 ustawy o podatku rolnym.

Zwolnione z podatku rolnego są grunty które przynoszą minimalny zysk (gorszej klasy), grunty położone w pasie drogi granicznej oraz grunty pod i między wałami przeciwpowodziowymi.

Zwolnienia z podatku rolnego (czasowe) na 5 lat obejmują:

 • grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabyte w drodze kupna na utworzenie gospodarstwa rolnego do 100 ha;
 • grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 100 ha;
 • grunty powstałe z zagospodarowania nieużytków rolnych.

Termin załatwienia spraw przez organ podatkowy (art. 139 ustawy – Ordynacja podatkowa):

 • niezwłocznie,
 • nie później niż w ciągu miesiąca,
 • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Odwołanie:
nie przysługuje (podatek powstaje z mocy prawa, wysokość podatku deklarowana jest przez podatnika), za wyjątkiem gdy zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, wówczas odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY I MIASTA ODOLANÓW,

BANK SPŁÓŁDZIELCZY DOBRZYCA O/ ODOLANÓW

NR 33 8409 0001 0100 0228 2000 0005

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Łuczkanin
  data publikacji: 2016-02-01 21:59
 • zmodyfikował: Joanna Łuczkanin
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 13:29

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7103
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-02 13:29:25