Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy i Miasta Odolanów, Drogownictwo i Ochrona Środowiska
ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów

Numer pokoju: 19

W dniach:

 • poniedziałek w godzinach 8:00-16:00
 • wtorek - piątek w godzinach 7:00-15:00

Numer telefonu: +48 (62) 620 08 69

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolennia na czasowe zajęcie pasa drogowego gminnej drogi publicznej powinien zawierać (formularz wniosku poniżej w zakładce "druki do pobrania"):

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy plan w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem 
  wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 2. zatwierdzony przez Starostę powiatu ostrowskiego projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym lub informację o sposobie
 3. kopie zezwoleń i innych uzgodnień, któte występujący o zajęcie pasa drogowego inwestor uzyskał wcześniej
 4. pełnomocnictwo dla osób składających wniosek w imieniu wnioskodawcy
 5. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (powyżej 2 dni)

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zależy złożyć osobiście w sekretariacie lub biurze podawczym na piętrze budynku Urzedu Gminy i Miasta Odolanów (ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów), pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną wysyłając dokumenty na adres: sekretariat@odolanow.pl. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zależy złożyć w terminie 21 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego. Wydanie zezwolenia następuje drogą pocztową na adres wskazany we wniosku lub wnioskodawca odbiera je osobiście.

Opłaty

 1. Opłata za zajęcie pasa drogowego - wysokość opłaty jest podana w wydanym zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego. Obowiązujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego określone są w Uchwale Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXXIV/302/21 z dnia 6 grudnia 2021 roku. Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na zajęcie pasa drogowego stało się ostateczne, na rachunek bankowy Gminy i Miasta Odolanów: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów nr 33840900010100022820000005 lub osobiście w kasie na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta Odolanów (ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów) w poniedziałek w godz. 8:00-15:00, pozostałe dni w godz. 7:00-14:00.
 2. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1923 z późn.zm.) Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Gminy i Miasta Odolanów: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów nr 33840900010100022820000005 lub osobiście w kasie na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta Odolanów (ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów) w poniedziałek w godz. 8:00-15:00, pozostałe dni w godz. 7:00-14:00.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz złożone za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz 1376 z póżn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz 735 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264)
 4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXXIV/302/21 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie paa drogowego dróg gminnych (Dz. U. Województwa Wielkopolskiegoz dnia 9 grudnia 2021 r. poz. 9685)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1923 z późn.zm.)

Informacje dodatkowe

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej za zajęcia pasa drogowego.

Metryka

 • opublikował: Michał Walków
  data publikacji: 2022-04-26 14:15
 • zmodyfikował: Michał Walków
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 12:57

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldermar Sacher
  data wytworzenia: 2022-04-26
 • opublikował: Michał Walków
  data publikacji: 2022-04-26 14:16

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy i Miasta Odolanów 
Drogownictwo i Ochrona Środowiska
ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów
Numer pokoju: 19 W dniach:
poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00
wtorek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00 Numer telefonu:
(62)6200869
 Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolennia na umieszczeniw w pasie drogowym gminnej drogi publicznej powinien zawierać 
(formularz wniosku poniżej w zakładce "druki do pobrania"):
1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego                                                                                 2. rodzaj umieszczanego urządzenia,
3. lokalizację i powierzchnię umieszczanego urządzenia,
4. planowany okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, Do wniosku należy dołączyć: 1. pełnomocnictwo dla osób składających wniosek w imieniu wnioskodawcy

Sposób załatwiania sprawy Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zależy złożyć osobiście w sekretariacie lub biurze podawczym na piętrze budynku Urzedu Gminy i Miasta Odolanów (ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów), pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną wysyłając dokumenty na adres: sekretariat@odolanow.pl.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zależy złożyć w terminie 7 dni przed planowanym umieszczeniem urzadzenia w pasie drogowego. Wydanie zezwolenia następuje drogą pocztową na adres wskazany we wniosku lub wnioskodawca odbiera je osobiście.

                     Opłaty 1. Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - wysokość opłaty jest podana w wydanym zezwoleniu na umieszczenie w pasie drogowym. Obowiązujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego określone są w Uchwale Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXXIV/302/21 z dnia 6 grudnia 2021 roku. 
Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na zajęcie pasa drogowego stało się ostateczne, na rachunek bankowy Gminy i Miasta Odolanów: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów nr 33840900010100022820000005 lub osobiście w kasie na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta Odolanów (ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów) w poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00, pozostałe dni w godz. 7:00- 14:00                                                                                          2. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1923 z późn.zm.) Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Gminy i Miasta Odolanów: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów nr 33840900010100022820000005 lub osobiście w kasie na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta Odolanów                (ul.Rynek 11, 63-430 Odolanów) w poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00, pozostałe dni w godz. 7:00 - 14:00
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz złożone za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia
 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz 1376 z póżn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz 735 z późn. zm.)                                                                                             3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264)                                                                                          4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXXIV/302/21 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie paa drogowego dróg gminnych (Dz. U. Województwa Wielkopolskiegoz dnia 9 grudnia 2021 r. poz. 9685)                                                                                          5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o  opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1923 z późn.zm.)

Informacje dodatkowe Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym bez zezwolenia zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 
Druki do pobrania Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXXIV/302/21 z dnia 6 grudnia 2021 r
                                 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Sacher
  data wytworzenia: 2022-04-27
 • opublikował: Michał Walków
  data publikacji: 2022-04-27 09:08
 • zmodyfikował: Michał Walków
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 12:59

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Sacher
  data wytworzenia: 2022-04-27
 • opublikował: Michał Walków
  data publikacji: 2022-04-27 09:35

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldermar Sacher
  data wytworzenia: 2020-03-31
 • opublikował: Michał Walków
  data publikacji: 2020-03-31 09:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4172
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-29 13:04:02