Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

XV sesja, 12 lutego 2016 r.

Uchwała nr  XV/109/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XV/110/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej [wersja z podpisem]  

[załącznik do Uchwały XV/110/16]

Uchwała nr XV/111/16 w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Garki [wersja z podpisem]

Uchwała nr XV/112/16 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarchały Wielkie na lata 2015 – 2022 oraz Planu Odnowy Miejscowości Gliśnica na lata 2016-2022   [wersja z podpisem]

Uchwała nr XV/113/16 w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa wsi 2013-2020” [wersja z podpisem]

Uchwała nr XV/114/16 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XV/115/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XV/116/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 1m3 ścieków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2016 roku  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XV/117/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie  [wersja z podpisem]

XVI sesja, 31 marca 2016 r.

Uchwała nr XVI/118/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Odolanów  [wersja z podpisem]

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały XVI/118/16 w części dotyczącej § 4 ust. 5, § 7 oraz załącznika nr 2, załącznika nr 1 w części III i V pkt 2 i 3 zatytułowanej Oświadczenie. Treść uchwały RIO dostępna jest poniżej.

Uchwała RIO

Uchwała nr XVI/119/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Odolanów w obrębie Raczyce i Gliśnica  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVI/120/16 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 5327P w miejscowości Tarchały Wielkie  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVI/121/16 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów”  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVI/122/16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście    Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVI/123/16 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Odolanów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVI/124/16 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVI/125/16 zmieniająca uchwałę Nr XV/111/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Garki  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVI/126/16 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis dla nowych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Odolanów  [wersja z podpisem]

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały XVI/126/16. Treść uchwały RIO dostępna jest poniżej.

Uchwała RIO

Uchwała nr XVI/127/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 [wersja z podpisem]

XVII sesja, 24 maja 2016 r.

Uchwała nr XVII/128/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej [wersja z podpisem]

[załącznik nr 1 do uchwały XVII/128/16]

[załącznik nr 2 do uchwały XVII/128/16]

Uchwała nr XVII/129/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVII/130/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce” [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVII/131/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie” [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVII/132/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Odolanowa w rejonie ulic: Krotoszyńskiej, Gimnazjalnej i Strzeleckiej [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVII/133/16 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administrację jednostkom oświatowym [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVII/134/16 zmieniającej uchwałę Nr XV/111/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Garki [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVII/135/16 w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Odolanowie [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVII/136/16 w sprawie zmiany treści Statutu Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVII/137/16 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Odolanowie [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVII/138/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 [wersja z podpisem]

XVIII sesja, 14 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XVIII/139/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVIII/140/16 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVIII/141/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVIII/142/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVIII/143/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVIII/144/16 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis dla nowych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Odolanów [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVIII/145/16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVIII/146/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok [wersja z podpisem]

Uchwała nr XVIII/147/16 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów [wersja z podpisem]

XIX sesja, 11 lipca 2016 r.

Uchwała nr XIX/148/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej [wersja z podpisem]

załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/148/16

załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/148/16

Uchwała nr XIX/149/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XIX/150/16 w sprawie aktualności studium i planów miejscowych Gminy i Miasta Odolanów [wersja z podpisem]

Uchwała nr XIX/151/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piszczygłowy w Odolanowie [wersja z podpisem]

Uchwała nr XIX/152/16 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności [wersja z podpisem]

Uchwała nr XIX/153/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/16 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [wersja z podpisem]

Uchwała nr XIX/154/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Raczyce [wersja z podpisem]

XX sesja, 5 września 2016 r.

Uchwała nr XX/155/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej [wersja z podpisem]

załącznik nr 1 do uchwały nr XX/155/16

załącznik nr 2 do uchwały nr XX/155/16

Uchwała nr XX/156/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/157/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/158/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/159/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/160/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/161/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Odolanów na lata 2016-2020 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/162/16 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów" [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/163/16 w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie na lata 2016 - 2018 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/164/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Odolanów w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/165/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 1 m3 ścieków w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/166/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Odolanów w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/167/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 1 m3 ścieków w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/168/16 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/250/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/169/16 zmieniająca uchwałę nr XIII/98/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/170/16 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Gminę i Miasto Odolanów [wersja z podpisem]

Uchwała nr XX/171/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Odolanów do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. [wersja z podpisem]

XXI sesja, 7 października 2016 r.

Uchwała nr XXI/172/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej [wersja z podpisem]

załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/172/16

załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/172/16

Uchwała nr XXI/173/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXI/174/16 zmieniająca uchwałę nr XX/160/16 z dnia 05 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXI/175/16 zmieniająca uchwałę nr XX/159/16 z dnia 05 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXI/176/16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXI/177/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów. [wersja z podpisem]

XXII sesja, 21 października 2016 r.

Uchwała nr XXII/178/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej [wersja z podpisem]

załącznik nr 1                           załącznik nr 2

Uchwała nr XXII/179/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXII/180/16 zmieniająca uchwałę nr XIV/106/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXII/181/16 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXII/182/16 w sprawie przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej” [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXII/183/16 w sprawie przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej” [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXII/184/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Odolanów zaliczonych do sektora finansów publicznych [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXII/185/16 w sprawie zmiany nazwy i statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXII/186/16 w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich oraz sali osiedlowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów [wersja z podpisem]

XXIII sesja, 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XXIII/187/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej [wersja z podpisem]

załącznik nr 1          załącznik nr 2

Uchwała nr XXIII/188/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIII/189/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/130/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 maja w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce” [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIII/190/16 w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIII/191/16 w sprawie opłaty targowej [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIII/192/16 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIII/193/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIII/194/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIII/195/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIII/196/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIII/197/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Odolanów porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” [wersja z podpisem]

XXIV sesja, 24 listopada 2016 r.

Uchwała nr XXIV/198/16 w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pn.: „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIV/199/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej [wersja z podpisem]

załącznik nr 1          załącznik nr 2

Uchwała nr XXIV/200/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXIV/201/16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016 [wersja z podpisem]

XXV sesja, 29 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XXV/202/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  [wersja z podpisem]

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uchwała nr XXV/203/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/204/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej [wersja z podpisem]

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uchwała nr XXV/205/16 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/206/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017 - 2018  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/207/16 w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Odolanów  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/208/16 zmieniająca uchwałę nr X/73/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej  [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/209/16 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXIII/191/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie opłaty targowej [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/210/16 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/211/16 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w roku 2017 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/212/16 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/213/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/119/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/214/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/12 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/215/16 w sprawie zmiany uchwały nr XII/85/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/216/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/177/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/217/16 w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXV/218/16 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VII/46/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [wersja z podpisem]

XXVI sesja, 20 lutego 2017 r.

Uchwała nr XXVI/219/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej [wersja z podpisem]

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/219/17

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/219/17

Uchwała nr XXVI/220/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/221/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/222/17 w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Odolanowie [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/223/17 w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/224/17 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VII/46/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/225/17 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Boników, Gorzyce Małe, Tarchały Małe, Uciechów [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/226/17 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wierzbnie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nabyszycach [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/227/17 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Świecy, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/228/17 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Raczycach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Uciechowie [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/229/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/230/17 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVI/231/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów [wersja z podpisem]

XXVII sesja, 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXVII/232/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   Finansowej [wersja z podpisem]

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/232/17

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/232/17

Uchwała nr XXVII/233/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/234/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/235/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/236/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/237/17 w sprawie wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji "Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy" [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/238/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boników [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/239/17 zmieniająca uchwałę Nr XVII/138/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/240/17 w sprawie zmiany treści Statutu Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/241/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/206/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017- 2018 [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/242/17 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów” [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/243/17 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wierzbnie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nabyszycach [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/244/17 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Świecy, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/245/17 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Raczycach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Uciechowie [wersja z podpisem]

Uchwała nr XXVII/246/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego [wersja z podpisem]

XXVIII sesja, 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/247/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXVIII/248/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała nr XXVIII/249/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Odolanów instrumentem płatniczym

Uchwała nr XXVIII/250/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych

Uchwała nr XXVIII/251/17 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku

Uchwała nr XXVIII/252/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego”.

Uchwała nr XXVIII/253/17 w sprawie zmiany uchwały nr  XXVII/243/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wierzbnie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nabyszycach

Uchwała nr XXVIII/254/17 w sprawie zmiany uchwały nr  XXVII/244/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Świecy, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach

Uchwała nr XXVIII/255/17 w sprawie zmiany uchwały nr  XXVII/245/17 z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Raczycach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Uciechowie

XXIX sesja, 12 czerwca 2017 r.

Uchwała nr XXIX/256/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Uchwała nr XXIX/257/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

 

Uchwała nr XXIX/258/17 sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

Uchwała nr XXIX/259/17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Uchwała nr XXIX/260/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie

 

Uchwała nr XXIX/261/17 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom

 

Uchwała nr XXIX/262/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 25 lutego 2013 roku w sprawie diet dla radnych Gminy i Miasta Odolanów, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych

 

Uchwała nr XXIX/263/17 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

 

Uchwała nr XXIX/264/17 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Odolanów

 

Uchwała nr XXIX/265/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Gliśnica

 

Uchwała nr XXIX/266/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

 

Uchwała nr XXIX/267/17 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów

XXX sesja, 26 lipca 2017 r.

Uchwała nr XXX/268/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXX/269/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała nr XXX/270/17 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/106/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała nr XXX/271/17 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Uchwała nr XXX/272/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Uchwała nr XXX/273/17 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i Miastu Odolanów lub jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała nr XXX/274/17 w sprawie zawarcia z EDUFIN Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie porozumienia o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice”, nr wniosku: RPWP.07.01.02-30-0113/16

Uchwała nr XXX/275/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Osiedle 25-lecia PRL” na ulicę „Osiedlowa” w miejscowości Odolanów

Uchwała nr XXX/276/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Uchwała nr XXX/277/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022

Uchwała nr XXX/278/17 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Odolanów, w obrębie Raczyce i Gliśnica

Uchwała nr XXX/279/17 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piszczygłowy w Odolanowie

Uchwała nr XXX/280/17 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Uchwała nr XXX/281/17 w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z miastem Martvili w Gruzji

Uchwała nr XXX/282/17 w sprawie skarg na Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie i Kierownika tego Ośrodka

Uchwała nr XXX/283/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/206/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017- 2018

Uchwała nr XXX/284/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Odolanów i Sulmierzyce”

XXXI sesja, 31 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr XXXI/285/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXXI/286/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała nr XXXI/287/17 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XXXI/288/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Odolanów w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku

Uchwała nr XXXI/289/17 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 1 m3 ścieków w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku

Uchwała nr XXXI/290/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Odolanów w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku

Uchwała nr XXXI/291/17 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 1 m3 ścieków w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku

Uchwała nr XXXI/292/17 w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie na lata 2017 - 2019

Uchwała nr XXXI/293/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej

Uchwała nr XXXI/294/17 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/98/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Uchwała nr XXXI/295/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/141/16 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXI/296/17 w sprawie określenia przeznaczenia mienia gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w Gminie i Mieście Odolanów

Uchwała nr XXXI/297/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów

Uchwała nr XXXI/298/17 w sprawie zmiany uchwały nr X/63/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla gminnej spółki wodnej działającej na terenie gminy i miasta Odolanów będącej podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania

XXXII sesja, 29 września 2017 r.

Uchwała nr XXXII/299/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXXII/300/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała nr XXXII/301/17 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi

Uchwała nr XXXII/302/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Świecy

Uchwała nr XXXII/303/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Wierzbnie

Uchwała nr XXXII/304/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Raczycach

Uchwała nr XXXII/305/17 w sprawie zmiany uchwały nr XL/297/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Uchwała nr XXXII/306/17 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała nr XXXII/307/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała nr XXXII/308/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Odolanowie

XXXIII sesja, 13 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXXIII/309/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXXIII/310/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała nr XXXIII/311/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie w Branżową Szkołę I stopnia w Odolanowie

Uchwała nr XXXIII/312/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. K. Glabisza w Odolanowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Odolanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. K. Glabisza w Odolanowie

Uchwała nr XXXIII/313/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich

Uchwała nr XXXIII/314/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Uciechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Uciechowie

Uchwała nr XXXIII/315/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Hucie

Uchwała nr XXXIII/316/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach

Uchwała nr XXXIII/317/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nabyszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nabyszycach

Uchwała nr XXXIII/318/17 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2024

Uchwała nr XXXIII/319/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Raczyce

Uchwała nr XXXIII/320/17 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Raczyce

Uchwała nr XXXIII/321/17 w sprawie  przyjęcia programu „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020”

Uchwała nr XXXIII/322/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/305/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/297/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Uchwała nr XXXIII/323/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

Uchwała nr XXXIII/324/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXIII/325/17 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała nr XXXIII/326/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/206/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017- 2018

Uchwała nr XXXIII/327/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Uchwała nr XXXIII/328/17 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie i Mieście Odolanów

XXXIV sesja, 29 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXXIV/329/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXXIV/330/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała nr XXXIV/331/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017 – 2022

 

XXXV sesja, 29 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXXV/332/17 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w roku 2018

Uchwała nr XXXV/333/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała nr XXXV/334/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Uchwała nr XXXV/335/17 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała nr XXXV/336/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018

Uchwała nr XXXV/337/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXV/212/16  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

XXXVI sesja, 8 lutego 2018 r.

Uchwała nr XXXVI/338/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXXVI/339/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała nr XXXVI/340/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu

Uchwała nr XXXVI/341/18 w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Odolanowie

Uchwała nr XXXVI/342/18 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Powiatem Ostrowskim w sprawie zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała nr XXXVI/343/18 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Powiatem Ostrowskim w sprawie zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała nr XXXVI/344/18 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej  w miejscowości Tarchały Wielkie

Uchwała nr XXXVI/345/18 w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka

Uchwała nr XXXVI/346/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”  w Odolanowie

XXXVII sesja, 8 marca 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/347/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXXVII/348/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/349/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu

Uchwała nr XXXVII/350/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu

Uchwała nr XXXVII/351/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów

Uchwała nr XXXVII/352/18 w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Spółki

Uchwała nr XXXVII/353/18 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/354/18 w sprawie podziału Gminy i Miasta Odolanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

XXXVIII sesja, 28 marca 2018 r.

Uchwała nr XXXVIII/355/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXXVIII/356/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała nr XXXVIII/357/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego"

Uchwała nr XXXVIII/358/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Uchwała nr XXXVIII/359/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Odolanów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

XXXIX sesja, 23 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXIX/360/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXXIX/361/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała nr XXXIX/362/18 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XXXIX/363/18 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XXXIX/364/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu

Uchwała nr XXXIX/365/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/354/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Odolanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr  XXXIX/366/18 w sprawie przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej”

Uchwała nr XXXIX/367/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów a Powiatem Ostrowskim, w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi  powiatowej  nr 5238P i drogi  powiatowej nr 5335P

XL sesja, 28 maja 2018 r.

Uchwała nr XL/368/18 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków, w taryfie Zakładu Usług Komunalnych z siedziba w Odolanowie

Uchwała nr XL/369/18 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 1 m3 ścieków w okresie od 31 maja 2018 roku do 30 maja 2019 roku

Uchwała nr XL/370/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XL/371/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr XL/372/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla gminnej spółki wodnej działającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała nr XL/373/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

Uchwała nr XL/374/18 w sprawie przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej”

Uchwała nr XL/375/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Uchwała nr XL/376/18 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów

XLI sesja, 20 czerwca 2018 r.

Uchwała nr XLI/377/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XLI/378/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr XLI/379/18 w sprawie powierzenia spółce Odolanowski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy i Miasta Odolanów dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Uchwała nr XLI/380/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Uchwała nr XLI/381/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Uchwała nr XLI/382/18 w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

XLII sesja, 6 sierpnia 2018 r.

Uchwała nr XLII/383/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XLII/384/18 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała nr XLII/385/18 w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XLII/386/18 w sprawie przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej

Uchwała nr XLII/387/18 w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XLII/388/18 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Uchwała nr XLII/389/18 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018 – 2020”

XLIII sesja, 7 września 2018 r.

Uchwała nr XLIII/390/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XLIII/391/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała nr XLIII/392/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu

Uchwała nr XLIII/393/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu

Uchwała nr XLIII/394/18 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  i Mieście Odolanów na rok 2018

Uchwała nr XLIII/395/18 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów

Uchwała nr XLIII/396/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Uchwała nr XLIII/397/18 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Odolanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLIII/398/18 w sprawie statutu Gminy i Miasta Odolanów

Uchwała nr XLIII/399/18 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała nr XLIII/400/18 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

XLVI sesja, 18 października 2018 r.

Uchwała nr XLIV/401/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XLIV/402/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała nr XLIV/403/18 w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14867
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-01 21:13:56